Teckning av Anders Hedman

ur "Populär Arkeologi" 1989. Det är en tecknad rekonstruktion av de hus

i Granby, vars läge man kunnat bestämma vid utgrävningarna  sommaren 1989.

 

 

 

I backen uppe på Granby Gård ligger ett stort område med rester av bebyggelse från tidig medeltid. När bebyggelsen började vet vi inte, eftersom äldre bebyggelsespår kan finnas under de synliga.

 

Den största husgrunden har lämningar efter ett 33 meter långt och 8 meter brett långhus. På gårdstunet mellan husgrunderna finns en runristning i berghällen, den s.k. Granbyhällen, Sveriges största runristning i häll.

Den höggs in av Visäte och berättar: ”Finnvid ägde ensam allt först…”. Hela texten på hällen är översatt och finns på en mindre skylt vid ristningen.   

 

Under ledning av Riksantikvarieämbetet och Stockholms universitet genomfördes arkeologiska utgrävningar här 1989. Arkeologernas slutsats var att Granby troligen varit en betydelsefull gård eller by under sen vikingatid ( 400-500 e Kr). Granby är ristat i runor på en av runstenarna på gården. Vid undersökningen hittades en eldstad och under denna fann man en urna med ben från en kvinna som blivit kremerad på en björnfäll.

Andra fynd som gjordes var:

 

Ett skifferbryne med runtecken.

Ett s.k. pseudosamanidiskt mynt, 900 e kr.

Ett viktlod av samma typ som funnits på Birka, troligen använt för vägning av silver.

Lämningar av Östersjökeramik.

Ett tyskt mynt från Niederlothringen från 1200-talet.

Ett engelskt mynt präglat av kung Ethelred år 997-1003.

Ett Johan Sverkersson-mynt från 1220-talet.

 

Bilder på fynden finns att se på Hökeriet och Historiska museets hemsida.

 

Mälardalen har många fornlämningar och området Markim/Orkesta räknas internationellt sett till de märkligaste delarna av det svenska kulturarvet. En del av runstenarna här är troligen resta kring den förhistoriska väg som ledde från Granby via Kööhögen och Vaxtuna till en marknads- och tingsplats i Lunda.

 

 

 

 

 

 

Smycken nytillverkade efter fynd från vikinga- och medeltiden.

 

 

 

 

Avbild av ristningen på

Granbyhällen gjord på 1840-talet

av Richard Dybeck